โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

 

 

 

 

 

สถิติจำนวนนักเรียน

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา  อำเภอราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560

       
ห้อง จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ม.1 18 1 19
       
รวม 19 1 19
ม.2 10 14 24
       
รวม 1 14 24
ม.3 11 13 24
       
รวม 11 13 24
รวม  ม.ต้น 39 28 67
ม.4/1 1 3 4
ม.4/2 3 5 8
ม.4/3 10   10
รวม 14 8 22
ม.5/1 3   3
ม.5/2   8 8
รวม 3 8 11
ม.6/1 2 9 11
ม.6/2 9   9
รวม 11 9 20
รวม  ม.ปลาย 28 25 53
รวมทั้งสิ้น 67 53 120