โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 

สถิติจำนวนนักเรียน

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา  อำเภอราชสาส์น 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561

       
ห้อง จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ม.1 13 8 21
       
รวม 13 8 21
ม.2 19 1 20
       
รวม 19 1 20
ม.3 9 13 22
       
รวม 9 13 22
รวม  ม.ต้น 41 22 63
ม.4/1 3
8
11
ม.4/2   5 5
ม.4/3 9   9
       
ม.5/1 1  3 4
ม.5/2  3 5 8
ม.5/3 9   9
ม.6/1 1   1
ม.6/2    8 8
       
รวม  ม.ปลาย 26 29 55
รวมทั้งสิ้น 67 51 118