โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 085-3862512
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา  ตั้งอยู่ ณ เลขที่  132 หมู่ 2 ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น  จังหวัดฉะเชิงเทรา  24120   หมายเลขโทรศัพท์  0 – 3859 – 1078  เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษาจัดการเรียนการสอน ในระดับช่วงชั้นที่ 3  และ 4  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6)  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ “ 12  กุมภาพันธ์  .. 2522 ” โดยอยู่ในสังกัดและภายใต้ความรับผิดชอบของกรมสามัญศึกษา  กองการมัธยมศึกษา  จนกระทั่งถึงวันที่  7  กรกฎาคม พ.. 2546  โดยโอนเข้าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                เดิมเมื่อปีการศึกษา  2522  ซึ่งเป็นปี ปฐมฤกษ์ ของการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดยเบื้องต้นข้อมูลโรงเรียนประกอบด้วย  นักเรียน จำนวน  25  คน  ,  ข้าราชการครู จำนวน  5  คน , ลูกจ้างประจำ จำนวน  1  คน  และ นายวารินทร์  คัยนันทน์  ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนเป็น คนแรก ทั้งนี้  โรงเรียนวัดจรเข้ตายพินิจค้าประชาสรรค์  ตำบลบางคา  กิ่งอำเภอราชสาส์น (เดิม )  จังหวัดฉะเชิงเทรา  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้ให้ความอนุเคราะห์อาคารเรียนหลังเก่าสำหรับเป็นสถานที่ดำเนินการ

                ปีงบประมาณ  2524  เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน (ชั่วคราว) บนพื้นที่รวมจำนวน 35 ไร่  5  ตารางวา  ซึ่งได้รับการสนับสนุนบริจาคที่ดินเพื่อการศึกษา  (จำนวน  2  ราย )

                1. นายเหลียง นางนวม   โอสถานนท์  (กำนันตำบลบางคา) : 20 ไร่ 5 ตารางวา

                2. นายจำรัส  - นางส้มลิ้ม  คุณารักษ์ (คหบดีตำบลบางคา)     : 15  ไร่

                ต่อมาปีการศึกษา  2525  : วันที่  17  มิถุนายน  .. 2525  โรงเรียนได้ย้ายสถานที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวัดจรเข้ตาย พินิจค้าประชาสรรค์มายัง ณ สถานที่ตั้งของ โรงเรียนในปัจจุบัน อีกทั้งโรงเรียนยังได้รับเงินช่วยเหลือจากผ้าป่าของท่านพระครูพิทักษ์เขมากร :  เจ้าคณะอำเภอพนมสารคาม  เป็นจำนวนเงิน  99,837.50  บาท   ( เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์ ) ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ : การปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราว , ค่าถมดินสนามหน้าอาคารเรียน , ค่าสร้างถังเก็บน้ำฝน ,  ขุดบ่อน้ำบาดาล และสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก  สำหรับเป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  จำนวน  70  คน  , ข้าราชการครู จำนวนครู  6  คน  และลูกจ้างประจำจำนวน  2  คน                    

                ปัจจุบัน  ปีการศึกษา  2565  โรงเรียนมีภาระที่ต้องรับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนรวมจำนวน  105      คน  ( ข้อมูล ณ  13  กันยายน พ.ศ.2565 ) จำแนกเป็นแผนการจัดชั้นเรียน : 1-1-1 / 2-2-2

                ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( . 1 – 3 )        จำนวน  74  คน

                ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( . 4 – 6 )    จำนวน  31  คน

ข้าราชการครู จำนวน  10  คน  ;  จำแนกเป็นชาย  3  คน และหญิง  7  คน

วิทยากรท้องถิ่น  จำนวน  1  คน : จำแนกเป็นหญิง  1  คน

ลูกจ้างประจำ (ชาย )  จำนวน  2  คน  ปฏิบัติหน้าที่ : นักการภารโรง , ยาม  และ พนักงานขับรถ 
พนักงานธุรการ(หญิง) จำนวน 1 คน

                โดย  นางสิริภัณฑ์  แก้วมณี  ครูชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสาส์นวิทยา  คนปัจจุบัน