โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการบริหารจัดการศึกษาระบบคุณภาพสู่ความเป็นมาตรฐานสากลพันธกิจของโรงเรียน

1.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

2.ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้จัดการเรียนการสอนเป็นมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความมีคุณธรรมและจริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

4.ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและสังคมโลกโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา