โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 085-3862512
เป้าประสงค์ / กลยุทธ์
เป้าประสงค์ / กลยุทธ์

เป้าประสงค์(Goals)

          1. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ คือ รักชาติศาสน์กษัตริย์ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานรักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ
        2. นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณภาพทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา เป็นนักคิด สร้างสรรค์ผลงาน ประกอบอาชีพที่รองรับกับตลาดแรงงาน และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก
        3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างที่ดี
        4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้มีทักษะเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชา
        5. มีหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 และ รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
        6. มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ และมาตรฐานสากล

 

กลยุทธ์ (Strategy)

        ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพด้านวิชาการ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และรองรับ 10 อุตสาหกรรมเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก( EEC )
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและสังคม