โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 085-3862512
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรปกติสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       - ม. 1 – ม.3
2. หลักสูตรวิทย์-คณิต
       - ม.4 – ม.6
3. หลักสูตรช่างอุตสาหกรรมทั่วไป
       - ม.4 – ม.6