โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 085-3862512
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

สถิติจำนวนนักเรียน

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา

อำเภอราขสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีการศึกษา 2565

จำนวนนักเรียน (คน)
ระดับชั้น ชาย หญิง    รวม   
ม.1 12 7 19
ม.2 20 8 28
ม.3 17 10 27
รวม ม.ต้น 49 25 74
ม.4/1 9 1 10
ม.4/2 5 - 5
      15
ม.5/1 2 4 6
ม.5/3 4 - 4
      10
ม.6/2 1 - 1
ม.6/3 5 - 5
      6
รวม ม.ปลาย 26 5 31
รวมนักเรียน 75 30 105
 
*** หมายเหตุ ข้อมูล ณ  วันที่ 13 กันยายน 2565