โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 

สถิติจำนวนนักเรียน

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา  อำเภอราชสาส์น 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2562

       
ห้อง จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ม.1 13 3 16
       
รวม 13 3 16
ม.2 13 9 22
       
รวม 13 9 22
ม.3 17 1 18
       
รวม 17 1 18
รวม  ม.ต้น 43 13 56
ม.4/1 3
4
7
ม.4/2 5 2 7
ม.4/3 6 7
       
ม.5/1
3
5 8
ม.5/2   4 4
ม.5/3 6   6
ม.6/1 1 3 4
ม.6/2 3 5 8
ม.6/3 5   5
รวม  ม.ปลาย 32 24 56
รวมทั้งสิ้น 75 37 112