โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 085-3862512
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
สถิติจำนวนนักเรียน
โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
อำเภอราชสาส์น 
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2565
 
 
 
 
ห้อง
จำนวนนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
ม.1

12

7

19

รวม

12

7

19

       

ม.2

20

8

28

รวม

20

8

28

       

ม.3

17

10

27

รวม

17

10

27

รวม  ม.ต้น

49

25

74

       

ม.4/1

9

1

10

ม.4/2

5

-

5

รวม

14

1

15

       

ม.5/1

2

4

6

ม.5/3

4

-

4

รวม

6

4

10

       

ม.6/2

1

-

1

ม.6/3

5

-

5

รวม

6

-

6

รวม  ม.ปลาย

26

5

31

       

รวมทั้งสิ้น

75

30

105


             *** หมายเหตุ ข้อมูล ณ  วันที่ 13 กันยายน 2565