โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 063-9634979
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 

สถิติจำนวนนักเรียน

โรงเรียนราชสาส์นวิทยา  อำเภอราชสาส์น 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563

       
ห้อง จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ม.1 16 9 25
       
รวม 16 9 25
ม.2 9 2 13
       
รวม 9 2 13
ม.3 11 8 19
       
รวม 11 8 19
รวม  ม.ต้น 36 21 57
ม.4/1  
 
 
ม.4/2 3 1 4
ม.4/3 6  
6
 
       
ม.5/1
3
4 7
ม.5/2  4 3 7
ม.5/3 4 1 5
ม.6/1 2 5 7
ม.6/2   4 4
ม.6/3 5   5
 
รวม  ม.ปลาย 27 18 45
รวมทั้งสิ้น 63 39 102