โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 063-9634979
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบประมูลค่าเช่าสถานที่การจำหน่ายอาหารในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 337
ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 521
ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 238
ตัวอย่างการสรุปโครงการ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.15 KB 441
แบบสรุปโครงการ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 364
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวนักเรียนใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 630.58 KB 336
บันทึกแลกเปลี่ยนเวรยาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.95 KB 385
ใบลาราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 567.96 KB 357
สมุดบันทึกกิจกรรมจิตสาธารณะฯ Word Document ขนาดไฟล์ 59.71 KB 584
แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 / 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 18.53 KB 186
แบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 336
ใบสมัครผู้ประมูลร้านค้า Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 213
รายงานการปฏิบัติงาน ( SAR ) 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 513
แบบบันทึกกิจกรรมหน้าเสาธง Word Document ขนาดไฟล์ 837.25 KB 216
ทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.66 KB 466
ตัวอย่างแฟ้มพัฒนางานของครู Word Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 277