โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 063-9634979
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบประมูลค่าเช่าสถานที่การจำหน่ายอาหารในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 7188
ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 12846
ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 12845
ตัวอย่างการสรุปโครงการ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.15 KB 259695
แบบสรุปโครงการ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 259692
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวนักเรียนใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 630.58 KB 259728
บันทึกแลกเปลี่ยนเวรยาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.95 KB 259725
ใบลาราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 567.96 KB 259726
สมุดบันทึกกิจกรรมจิตสาธารณะฯ Word Document ขนาดไฟล์ 59.71 KB 260050
แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 / 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 18.53 KB 259772
แบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 259779
ใบสมัครผู้ประมูลร้านค้า Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 259780
รายงานการปฏิบัติงาน ( SAR ) 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 259783
แบบบันทึกกิจกรรมหน้าเสาธง Word Document ขนาดไฟล์ 837.25 KB 264513
ทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.66 KB 259867
ตัวอย่างแฟ้มพัฒนางานของครู Word Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 259871