โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 089-5438592
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบประมูลค่าเช่าสถานที่การจำหน่ายอาหารในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 123294
ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 123490
ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 123201
ตัวอย่างการสรุปโครงการ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.15 KB 123401
แบบสรุปโครงการ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 123333
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวนักเรียนใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 630.58 KB 123310
บันทึกแลกเปลี่ยนเวรยาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.95 KB 123356
ใบลาราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 567.96 KB 123324
สมุดบันทึกกิจกรรมจิตสาธารณะฯ Word Document ขนาดไฟล์ 59.71 KB 123831
แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 / 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 18.53 KB 123153
แบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 123342
ใบสมัครผู้ประมูลร้านค้า Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 123184
รายงานการปฏิบัติงาน ( SAR ) 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 123488
แบบบันทึกกิจกรรมหน้าเสาธง Word Document ขนาดไฟล์ 837.25 KB 126467
ทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.66 KB 123444
ตัวอย่างแฟ้มพัฒนางานของครู Word Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 123255