โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 063-9634979
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบประมูลค่าเช่าสถานที่การจำหน่ายอาหารในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 49563
ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 49757
ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 49470
ตัวอย่างการสรุปโครงการ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.15 KB 49667
แบบสรุปโครงการ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 49599
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวนักเรียนใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 630.58 KB 49572
บันทึกแลกเปลี่ยนเวรยาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.95 KB 49622
ใบลาราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 567.96 KB 49587
สมุดบันทึกกิจกรรมจิตสาธารณะฯ Word Document ขนาดไฟล์ 59.71 KB 49989
แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 / 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 18.53 KB 49418
แบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 49599
ใบสมัครผู้ประมูลร้านค้า Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 49448
รายงานการปฏิบัติงาน ( SAR ) 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 49751
แบบบันทึกกิจกรรมหน้าเสาธง Word Document ขนาดไฟล์ 837.25 KB 50711
ทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.66 KB 49699
ตัวอย่างแฟ้มพัฒนางานของครู Word Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 49515