โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 063-9634979
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวนักเรียนใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 630.58 KB 1
บันทึกแลกเปลี่ยนเวรยาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.95 KB 1
ใบลาราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 567.96 KB 1
สมุดบันทึกกิจกรรมจิตสาธารณะฯ Word Document ขนาดไฟล์ 59.71 KB 44
แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 / 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 18.53 KB 48
แบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 49
ใบสมัครผู้ประมูลร้านค้า Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 58
รายงานการปฏิบัติงาน ( SAR ) 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 58
ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 56
ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 55
แบบบันทึกกิจกรรมหน้าเสาธง Word Document ขนาดไฟล์ 837.25 KB 1062
ทะเบียนคุมหนังสือยืมเรียน ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.66 KB 134
ตัวอย่างแฟ้มพัฒนางานของครู Word Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 145