โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 063-9634979
คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีฐปนนท ยิ่งชนะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางบุหงา จรรยาสวัสดิ์
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสิริภัณฑ์ แก้วมณี
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางวัลลิกา หวันวงศ์
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และกิจการนักเรียน