โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 063-9634979
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563
กลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการ ของโรงเรียนราชสาส์นวิทยา จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อสืบสานประเพณีไทย ในวันพฤหัสบสบดี ที่ 29 ตุลาคม  2563  ณ ศูนย์เศษฐกิจ ฯ ของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2563,10:50   อ่าน 303 ครั้ง