โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 063-9634979
ภาพกิจกรรม
การเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563
กลุ่มบริหารวิชาการ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563  ณค่ายลูกเสือชัั่วคราวโรงเรียนราชสาส์นวิทยา  วันพุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2564,06:48   อ่าน 49 ครั้ง