โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 085-3862512
ITA การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ITA 2563 ITA 2564 ITA 2565 ITA 2566