โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 085-3862512
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวารินทร์ คัยนันทน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522 - 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายสฤษฎ์พนธ์ วุฒิคัมภีร์
ตำแหน่ง : ครุใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2525 - 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายฤทธิพล สุริยกุล ณ อยุธยา
ตำแหน่ง : รักษาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528 - 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัล เจริญเวช
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529 - 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายฤทธิพล สุริยกุล ณ อยุธยา
ตำแหน่ง : รักษาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531 - 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายสงคราม อุทัย
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532 - 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริพงษ์ ฑีฆะ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532 - 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ ภักดีเสน่หา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2538 - 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธี ปั้นบัว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546 - 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริธร สุขโขใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548 - 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ แสงครุฑ
ตำแหน่ง : ผูอำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติศักดิ์ แสงมาลี
ตำแหน่ง : รักษาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 - 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิตย์ สิทธิโสภาสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554 - 2556
ชื่อ-นามสกุล : นางแสงศรี จันพิทักษ์
ตำแหน่ง : รักษาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556 - 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ ภู่เจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : นางกัณจะณา พุ่มมาลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558 - 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ จำปาทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560 - 2563
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีฐปนนท ยิ่งชนะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563 - 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางวัลลิกา หวันวงศ์
ตำแหน่ง : รักษาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564 - 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางสิริภัณฑ์ แก้วมณี
ตำแหน่ง : รักษาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565 - ปัจจุบัน