โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 089-5438592
ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบงาน และใบความรู้ในการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564

นักเรียนสามารถดาวโหลดใบงาน และใบความรู้ได้จากรายชื่อครูประจำวิชา

ครูบุหงา  จรรยาสวัสดิ์ 

ครูวัลลิกา  หวันวงศ์

ครูวิโรจน์  ฟักสมบูรณ์

ครูสิริภัณฑ์  แก้วมณี

ครูจิตสุมา  ธรรมจินดา

ครูทรัพย์  มณีทูล

ครูสาวิตรี  เนาวโอภาส

ครูอัญชุลีย์  สังข์ทอง

ครูกานดา  ฉีกกระโทก

ครูวรัชยา  ย่องใย

ครูนิติมา  แก้ววิจิตร

ครูนิมิต  ตระกูลทา

ครูกิตติยา  ไชยชมภู

ครูศุลีพร  พัฒนกุล

โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2564,00:00   อ่าน 568 ครั้ง