โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 063-9634979
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน โครงการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 63
อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ITA Online
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 63
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด 19
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 63
ตารางสอบกลางภาค ๑/๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 63
ผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ รองชนะเลิศอันดับ 1
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 63