โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
คณะผู้บริหาร

นายวิโรจน์ จำปาทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา