โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 085-3862512
คณะผู้บริหาร

นางสิริภัณฑ์ แก้วมณี
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ และครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 0853862512
อีเมล์ : siripunlek2519@gmail.com

นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และกิจการนักเรียน
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : wirote_fuk@hotmail.com

นางสาวจิตสุมา ธรรมจินดา
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทร : 0818647506
อีเมล์ : jitsuma2013@gmail.com

นางสาวสาวิตรี เนาวโอภาส
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
เบอร์โทร : 0877450447
อีเมล์ : sawitreeaomsn@gmail.com