โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศุลีพร พัฒนกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย