โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเศวต เรืองนุช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์