โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวัลลิกา หวันวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวอัญชุลีย์ สังข์ทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายนิมิต ตระกูลทา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3