โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 063-9634979
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวัลลิกา หวันวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวอัญชุลีย์ สังข์ทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายนิมิต ตระกูลทา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3