โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 085-3862512
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอัญชุลีย์ สังข์ทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : wirote_fuk@homail.com

นายนิมิต ตระกูลทา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2