โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสาวิตรี เนาวโอภาส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกานดา ฉีกกระโทก
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0