โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 063-9634979
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิโรจน์ ฟักสมบูรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ