โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสิริภัณฑ์ แก้วมณี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ