โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางบุหงา จรรยาสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสิริภัณฑ์ แก้วมณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นายทรัพย์ มณีทูล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3