โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 085-3862512
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสิริภัณฑ์ แก้วมณี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายทรัพย์ มณีทูล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2