โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 063-9634979
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิตสุมา ธรรมจินดา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนิติมา แก้ววิจิตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3