โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 085-3862512
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิตสุมา ธรรมจินดา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนิติมา แก้ววิจิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6