โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2   ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : สจ.ดำรัส พุทธรักษา
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ผอ. เทอดปริญ โพสพสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระสมุห์สุวอน คุณวิโร
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : ผญ. ฉัตรชัย เรืองเวทย์
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : กำนันพงษ์เทพ รัตนา
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : ผญ. สุริยน โอสถานนท์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย โอสถานนท์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ วัฒนพรไพโรจน์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ จำปาทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ