โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
132 หมู่ 2  ตำบลบางคา  อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
เบอร์โทรศัพท์ 0-3859-1078 , 085-3862512
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : สจ.ดำรัส พุทธรักษา
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 081-2950228
ชื่อ-นามสกุล : นางสมนึก ศรีสาลีกุลรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุธรรมวีรคุณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : ดาบตำรวจประวิทย์ มณฑสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางวรลักษณ์ รัตนา
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 083-7867132
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ คุณารักษ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร โอสถานนท์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิตสุมา ธรรมจินดา
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสิริภัณฑ์ แก้วมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ